Medvirking

Barn i dag tilbringer vesentlig mer tid i en institusjon enn det foreldrene gjorde. Dette setter krav til at institusjonene må jobbe på en annen måte enn tidligere. Barna må i større grad eie sin egen tid innenfor institusjonen enn de gjorde tidligere. Det finnes det en etisk begrunnelse for, samtidig som det er begrunnet i kompetanse. Barna skal utvikle kompetanse til å ivareta seg selv, For å få denne kompetansen må de ha muligheter til å ta avgjørelser og /eller bli ihensyntatt i saker som har betydning for dem.

En vid forståelse inkluderer barns rett til å få støtte i å uttrykke seg, bli synlig og ha en virkning i sosial sammenheng. Det handler altså om å gi barn et rom - både i fysisk og psykisk forstand - for å uttrykke seg og virke/handle sammen med andre"( Rammeplanen)

"s Dette innebærer en forpliktelse til å få fram barns synspunkt, og til å la det de uttrykker få konsekvenser for det pedagogiske arbeidet"(Rammeplanen)

Det som betyr mest for barn i barnehagen er vennene deres. Det betyr og mye at de føler seg sett og hørt, og ser at deres meninger og preferanser påvirker hverdagen de har rundt seg.

Rammeplanen om medvirkning: " (Medvirkning) kan også gies en mer konstruktiv for­tolkning: samtidig som barn har rett til å uttrykke seg og bli hørt, så skal de ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta. Det er de voksne som har ansvaret og må bruke sin vurderingsevne, slik at barn også kan slippe å bestemme/medvirke."< /span>

Barna i Lekeslottet skal føle en passe kombinasjon av forutsigbarhet og fleksibilitet i forhold til hverdagen. Den optimale kombinasjonen vil være forskjellig for hver enkelt, og også forandre seg over tid. Balansen vi legger opp til må derfor være gjenstand for løpende vurdering. Barnas stemme skal bli hørt.

Barna i Lekeslottet skal føle tilhørighet til barnehagen. Dette fordi samfunnet blir stadig mer fragmentert - vi har heldigvis fått mer frihet, men og til en viss grad mindre trygghet og forutsigbarhet. Vi flytter mer, de rundt oss flytter mer, flere ekteskap går i oppløsning, derfor er det godt å ha en base. Friheten som har kommet de senere årene er veldig positiv, man er ikke lenger tvunget til å leve på en bestemt måte, selv om faren din er smed, kan du bli danser. Vi ønsker å i størst mulig grad kombinere denne friheten med gamle dagers trygghet - et klokt menneske har en gang sagt at: "Det beste du kan gi ditt barn, er røtter og vinger"< /i>, vi vil jobbe for at barna i Lekeslottet skal ha både røtter og vinger. Da blir de kompetente voksne i vårt moderne samfunn.

Den viktigste grunnsteinen i medvirkningsbegrepet er å kjenne hvert enkelt barn og å ta barnet på alvor. Å bli tatt på alvor vil si å bli respektert. Det er en selvfølge at vi skal respektere barna, og ta Deres meninger på alvor, selv om de ikke alltid kan få det som de vil.

Ann Sofi Larsen tar utgangspunkt i barns rett til medvirkning som en etisk og demokratisk verdi(...) Forfatterens hensikt er å problematisere hva barns rett til medvirkning kan bety for de voksnes yrkesutøvelse i etiske og verdimessige perspektiv. (...) Et viktig poeng her er hvordan det forplikter personalet til å ta ansvar for både seg selv og for barna i relasjonen ved å vise respekt og gjensidig likeverd. Men hvordan dette skal utøves i praksis, henger sammen med hvordan vi forstår oss selv og hvilken etisk og moralsk bevissthet vi har. Det er derfor vesentlig, hevder Larsen, at personalet i fellesskap evner å møte hverandre gjennom aktiv språkliggjøring og diskusjon om forståelse av sin profesjonsutøvelse og sitt ansvar i forhold til prinsippet om medvirkning.

Lekeslottets barn skal få lov å ta ansvar for seg selv. Vi voksne skal være der som støtte og hjelp, og barna skal få lov å få sine egne erfaringer med oss som støtte til å bearbeide. Vi skal passe oss for å bli over "serviceminded". For eksempel: Vi ser ei lita jente som strever med å rekke opp på hylla. Det er lett for oss voksne å løpe til å løfte ned det hun vil ha. Vi vil heller veilede henne til å finne løsninger - kanskje skal vi hente en stol sammen? Kanskje skal hun spør om hjelp (istedenfor at vi bare overtar hele situasjonen uten å ha hørt om hun vil ha hjelp en gangJ) Barn lærer mest av å utforske og prøve ut med tryggheten om at de voksne er der om det trengs. Trygge barn er nysgjerrige barn. Nysgjerrige barn lærer mer, og har det, ikke minst, veldig gøy mens de utforsker

En del av medvirkningsbegrepet (men langt fra hele) er å ta valg. Barna skal bli trenet i å ta valg. De skal ha innflytelse og medbestemmelse. Samfunnet i dag er en uendelig rekke med valg. Barn bør få mulighet til og trenes i å ta valg tilpasset sitt alders- og utviklingsnivå (selvsagt innenfor rammer som er nødvendige for at gruppen skal fungere godt som helhet). De trenger kompetanse i å ta valg hele livet.