Vennskap

En venn er den beste medisin", (Shakespeare)

Venner er barns beste læremestre i sosial trening. Gjennom lek med venner lærer barn å styre sinne og stimulere vennlige handlinger. ( psykologiprofessor Anne Inger Helmen Borge ved Universitetet i Oslo)

Barna skal få god trening i sosial kompetanse, å skape og å opprettholde relasjoner, eller enklere sagt: Å finne seg en venn og å holde på vennen sin. Vi vil vektlegge relasjoner sterkt, og gi barna rom for egenpåvirkning i forhold til hvem de skal være sammen med. De skal få tid til å forhandle og hjelp til å løse konflikter.

Vi planlegger med rom for relasjoner. Det vil si at vi ofte ikke detaljplanlegger hvilke barn som skal være med på hva, vi ser an hvordan dagens lekgrupper blir. Det vil si at vi planlegger med rom for endringer, og med relasjoner i bakhodet. Vi skal legge til rette for å gi barna mange erfaringer med å bygge og holde på relasjoner, samt gi støtte der det trengs.

Sosial kompetanse handler om å utvikle en del egenskaper som vi er født med, men som ikke bare kommer på plass av seg selv. Bronfenbrenner skriver: «Behovet for samvær er medfødt og menneskelig, men evnen til å omgås andre må vi læres opp til». Vi må ha noen kunnskaper om hvilke væremåter som egner seg i møte med andre, og vi må utvikle evnen til å vise disse egenskapene i våre møter med andre. Det er utfordrende å balansere mellom det å være den man er og samtidig tilpasse seg den andres behov. Et godt selvbilde innebærer en balanse mellom å våge og si hva man selv mener og la andre komme til ordet. Barn trenger voksne som legger til rette for at de skal kunne mestre denne balansegangen.

Barn med god sosial kompetanse klarer å sette grenser for seg selv og hevde seg selv, uten å trykke ned andre. Vi ser at de er mer selvstendige og uavhengig fordi de er trygge på avgjørelsene og ferdighetene sine. De har hatt mange positive opplevelser i samspill med andre. De har ofte en god forståelse for lekens mangfold, og er gode til å tilpasse seg både de sosiale kodene og den andres behov. Gjennom at barna får anledning til å prøve seg i trygge omgivelser vil kompetansen bli stadig bedre. Dette vil også forsterkes når vi voksne gir tydelige og oppmuntrende tilbakemeldinger til barnas utprøving og læring. Som voksne skal vi være undrende og spørre om hva som skjedde. Den voksne benevner og setter ord på det gode i relasjonen og samspillet mellom barna. Vi forsterker og løfter frem barnas egen kompetanse.