Virksomhetsplan - ny vil bli laget når ny rammeplan kommer. Vil bli delt ut rundt nyttår 2019

Årets årsplan

Gjennom hele året skal barnehagehverdagen være preget av våre verdier: Skog og sjø, medvirkning, respekt, vennskap og glede

Årsplan for Lekeslottet barnehage 2018-2019.

Velkommen til nytt barnehageår. Det er alltid gøy å møte nye barn, og se hvordan de gamle tilpasser seg nye grupper og steder å være. Heldigvis jobber våre grupper mye på tvers, og overgangen blir derfor ikke så stor for de som bytter avdeling. Spesielt i år vil det jobbes mye på tvers da noen av gruppene er mindre enn tidligere år. Vi ønsker å tenke helhet, og dele oss en del etter behov. Vi har store arealer til disposisjon i år da barnegruppa er mindre. Dette gir oss gode muligheter til å dele i små grupper ut i fra behov og ikke nødvendigvis etter avdeling.

Hvem jobber hvor og telefonnummer:

Forskerne, telefon: 45900928 Janne og Monica

Loftet, telefon: 45900928. Benedicte,

Fredriks hus, telefon: 91186764. Camilla, Nina, Ellen Karin og Kristine

Administrasjon; Anette har telefon: 99151143.

Marianne skal ha tvillinger og er dermed ute i permisjon. Tuva og Trym kommer også til å ha noen faste timer i uka hos oss. Det samme med Anne Gro, Joanna og Jelena. Joachim har også faste timer hos oss.

I fjor hadde vi realfag som det fagområdet vi satset på, i tråd med Risør kommunes satsingsområde og kompetanseplan.

Alt arbeid og samspill i barnehagen vår er basert på at trygghet og enkeltbarnets behov skal komme først og være i bunnen av all aktivitet. Uten tryggheten vil ikke barnet utvikle seg, uttrykke seg eller ha det bra. Vi arbeider aktivt med trygghetssirkelen og speiling gjennom hele året som en base for andre aktiviteter. Det er vi voksne som har ansvaret for gode relasjoner, og det er vi som må justere oss i forhold til barna.

Her kommer evaluering fra begge gruppene:

Evaluering av 2017/2018 Naturgruppa

I fjor hadde vi realfag som satsningsområdet. Vi jobbet mye med ulike former, begreper og antall. Vi så på geometriske former, spilte spill, så på likheter og forskjeller, vi perlet forskjellige mønster. Vi var opptatt av å ikke finne/servere rett svar, men å se etter og støtte barnas initiativ og erfaringer som vi delte sammen. Det har vært viktig for oss å utforske sammen med barna og legge til rette for at de skal ha kjennskap til ulike begreper innenfor realfag (eks. større/mindre, lik/forskjellig, høyere/lavere, sirkel, kvadrat osv).

Evaluering for forskerne 2017/2018

Vi valgte å ha vann som tema med grunnlag i realfag. Vi startet arbeidet og planleggingen gjennom å legge opp til en struktur gjennom planverktøyet vårt. Tema vann/realfag kom på denne måten til syne i dagsplaner, ukas planer, månedsplaner, månedsbrev og årsplan. Deretter skulle vi få tema ut i praksis. Vi gjorde ulike aktiviteter og eksperimenter med vann gjennom året. Vi ble kjent med vannets mange former gjennom lek i naturen, men også inne på avdelingen. Vi så hvordan vannet kunne endre form fra vann til is, vi lekte med snø og farger, vi hoppet og plasket i regnet, og vi undersøkte hva som kunne flyte oppå vannet, og hva som sank til bunnen. Rundt disse aktivitetene oppfordret vi til samtale med barna. Vi var bevisst begreper, og benevnte med ord underveis, vi lot barna føre an aktiviteten og så etter deres initiativ og uttrykk. Vi synes vann som tema hos forskerne passet veldig bra, og at vi fikk gjort mye av det vi ønsket i planleggingsfasen.

Evaluering av jobbing med kjernepunktene:

Hele barnehagen jobbet også med kjernepunkt nummer 4,7 og 9.

Vi har brukt mye tid på å tilpasse disse punktene til hvert enkelt barn og til hver enkelt hendelse. «Hva trenger dette barnet av meg for å bli trygg i denne situasjonen?». Vi er ulike og har behov for forskjellige ting, både barn og voksne. Ved å dele erfaringer fra ulike situasjoner og sammen reflektere over hvorfor dette ble en god situasjon, har vi blitt bedre kjent med oss selv og barna.

Trygghet:Trygghet er base for all aktivitet i Lekeslottet. Vi bruker god tid på tilvenning og jobber kontinuerlig med trygghetssirkelen året rundt. Når barna har tryggheten i bunnen kan vi bygge trygge relasjoner, godt samspill og god lek. Trygghet oppstår bl.a gjennom tillitt, glede, omsorg, trøst, lek, sang, god speiling.

Glede: Hva mener vi med glede? Å vise hverandre at vi er glad for å se hverandre, le sammen, tøyse, oppnå og mestre sammen, spise god mat sammen, synge og danse, turglede. Igjen er speiling viktig for hvordan barna opplever seg selv i møte med andre. Når vi som voksne speiler med glede ønsker vi at barna opplever seg selv som viktige individer, som vi gleder oss over og respekterer.

Vennskap og relasjoner:I Lekeslottet er vi opptatt av at relasjonene er preget av respekt, glede og trygghet. Under tilvenningen må vi som voksne gjøre oss verdig barnets tillitt. Ha en sensitiv tilnærming. Vi kan ikke forvente at barn tar imot oss med åpne armer fra dag en. Relasjoner er noe vi må jobbe med hele veien. Vi har også fokus på relasjoner mellom barna. At de skal lære seg å være del av en gruppe og etterhvert også begynne og leke sammen, gryende vennskap. Vi veileder og deler i mindre grupper.

Forskerne 2018/2019

Dette året ønsker vi å fordype oss i Alf Prøysens univers. Vi tenker å bruke sanger og tekster tilpasset årstidene, og starter det hele med fokus på Nøtteliten. Med grunnlag i denne barnevisen tenker vi å gjøre flere aktiviteter enn å bare synge, spille og lytte. Vi tenker å gjøre oss kjent med ekornet som en del av vårt nærmiljø. Hva spiser ekornet? Hvordan ser det ut? Vi kan lese, tegne, gå tur, dramatisere, leke ekorn og kanskje til og med knytte dette opp mot høstfesten. Videre gjennom året kommer vi til å legge til/bytte ut med nye viser og gjøre det sammen med dem. I tillegg tenker vi at Prøysen er en kulturskatt som er viktig å formidle videre til våre barn. Veien blir til litt mens vi går. Men, vi håper og tror at dette kan bli et spennende tema for oss alle.

Naturgruppa 2018/2019

Fra hav og jord- til bord er et gjennomgående tema i Lekeslottet. Vi har gjerne litt ulike innfallsvinkler. Nytt i år er at barna skal få servert mat i barnehagen hver dag, derfor ønsket vi å ha fokus på dette kommende år. Vi ønsker at barna skal få oppleve hvor maten kommer fra og hvordan ulike måltider blir til. «Hvor kommer egentlig tomatene fra? Butikken? Hvordan deler man den? Hva kan man bruke den til i maten? Hva smaker den?». Vi dyrker ulike grønnsaker i barnehagen, og sanker fra naturen når vi er på tur. Vi lager også spennende produkter til den store høstfesten i oktober.

I perioder vil vi ha ekorn som tema. Vi ser stadig ekorn i barnehagen og det kan være utgangspunkt for videre oppdagelser. Vi lager ekornkasser, og håper vi får leietagere som vi kan studere nøye.

Alf Prøysens sanger og eventyr blir med oss både i tema «Fra hav og jord til bord» og tema «Ekorn». Blant annet har vi årstid visa hans og sangen om Nøtteliten.

Måned

Hva , høsthalvåret

Måned

Hva, vårhalvåret

August

1. barnehagestart

Januar

16. personalmøte (ons)

September

17. personalmøte (man)

13 Gammelbarnfest

20. SU møte (tors)

Februar

28. personalmøte(tors)

14. karneval

Oktober

8. Dugnad

11. Høstakkefest (tors)

23. Foreldremøte (ons)

19. Planleggingsdag

Mars

Foreldresamtaler mars/april

11. personalmøte (man)

November

6. personalmøte(tirs)

30. planleggingsdag og julebord for de ansatte

April

2 planleggingsdager i april/mai

? . SAU møte (tirs)

8.Ferielistene for barna må være levert.

11. Gul dag

Påska - bhg åpen for max 15

25.Foreldremøte (tors)

Frivillig dugnad i April

Desember

5. nissefest

13.

Lucia

18.desemberfrokost

Romjula - max femten barn

Mai

8.mai markering

8. personalmøte (ons) 31. Åpent for max 15Juni

3. Planleggingsdag og sommerfest for personalet

5. Besøksdag nye barn og foreldre

6-7. overnatting for skolebarna

12. sommerfest for barn og foreldre kl. 16-18.

Årsplan arkiv